تراول کابل 24 رشته

تراول کابل 24 رشته

قیمت : 33000

تراول کابل 24 رشته 

تخت 

طرح دت وایلر 

درجه 1 

بدون قطعی