Www.arianaalift.Ir

تابحال برای شما هم این اتفاق افتاده که به هنگام استفاده از پله برقی پای خود را نزدیک به برس‌های کنار پله برقی قرار دهید تا کفش هایتان تمیز شود؟ این تفکر اشتباه بین خیلی از ما وجود دارد که این فرچه‌ها به منظور تمیز کردن کفش هاست. به راستی چرا این فرچه‌های ایمنی کنار پله برقی هستند؟ و چه کاربردی دارند؟اگر دقت کرده باشید بین پله برقی و دیواره آن شکافی وجود دارد که برای حرکت پله برقی لازم است. برس‌ها به این خاطر قرار دارند که اگر شما به هر علتی فراموش کنید که نباید به این منطقه نزدیک شوید شما را هوشیار کنند که در منطقه خطر قرار دارید . دلیل دیگر وجود این برس‌ها این است که گوشه ای از لباس شما داخل شکاف گیر نکند یا اگر از دست شما وسیله ای رها شد، داخل شکاف نرود چرا که باعث متوقف شدن پله برقی و خراب شدن قطعات آن می‌گردد.

فرم ارسال نظر
>